Norsborg Lokala Kennelklubb

 

Vi stödjer och uppmuntrar att klubbens medlemmar tränar och aktiverar sina hundar både i organiserad gruppform och i individuell träning. Detta innebär att anläggningen med träningsplan och klubbstuga måste vara tillgänglig för alla medlemmar.

Alla klubbmedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett meriter och nuvarande aktivitetsnivå. Dock förväntas man som medlem bidra till klubbens verksamhet, vilket kan ske på olika sätt.

Rastning av hundar inom klubbens område är förbjudet. Om olyckan är framme. Plocka upp och lägg i soptunna. 

Planer

För att tydliggöra dispositionen av klubbens träningsplan märks de olika delplanerna med A, B, C och D.

 • Plan A är kursplan och tävlingsplan och bokas för lydnadsträningsgrupper samt valpaktivering
 • Plan B används i första hand för agility (kurs, träning)
 • Plan C är i första hand avsedd för rallylydnad (träning)
 • Plan D för övrig fri träning.

Planfördelning:

Planfördelning

Valphage
Denna är avsedd för enskid träning tex av valp eller övervakad lek. Inga hundar får lämnas utan tillsyn här.

Bokning och information

Planerna bokas/reserveras för kurser, tävlingar och träningsgrupper samt valpaktivering. Stugan disponeras även vid dessa tillfällen för fika mm. 

Plan som inte är bokad är tillgänglig för fri träning och som extra utrymme för träningsgrupp.

Bokning av stugan för kommittémöte, styrelsemöte, föreläsning etc. meddelas webbansvarig på info@norsborglkk.se , som skriver in detta i kalendern på hemsidan.

Informationstavla på redskapsboden mot parkeringen informerar om planernas tillgänglighet.

Se även klubbens Trivselregler på hemsidan.

 


 

Trivselregler

Norsborg lokala kennelklubb är en ideell förening som sköts gemensamt av oss medlemmar.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka vårt klubbområde och för allas trevnad har vi några enkla regler som är lätta att följa och skapar trivsel för alla som besöker vår anläggning och klubbstuga.

 • Hundar får inte rastas inom området. Om olyckan är framme ska det plockas upp och slängas i någon av soptunnorna.
 • Området runt klubben är utmärkt som Naturskyddsområde vilket bl. a innebär att alla hundar där ska vara kopplade.
 • Löptikar är välkomna att träna på planerna, och på kurs, om inget annat framgår i kursbeskrivningen.
 • Hundar är välkomna in i stugan, dock ej löptikar, och ska då ligga/sitta intill matte/husse.
 • Alla har ansvar för sin egen hund.
 • Inga fimpar på marken.
 • Allt skräp kastas i soptunnor, papperskorgar eller askkoppar.
 • Hundar i bil som skäller ihållande, stör både träning och våra grannar runt området. Parkera bilen på lämplig plats.
 • Alla hundar och hundägare har lika värde i vår klubb.
 • Vi behandlar varandra med respekt, och hjälper våra klubbkompisar.
 • Torka av smutsiga skor innan du går in i stugan eller på toaletterna.
 • Observera att detta är privat område, vilket innebär att utomstående som använder våra planer för att rasta hunden ska direkt avhysas.

Strikt hundägaransvar

Som hundägare har du ALLTID strikt hundägaransvar!
Det strikta hundägaransvaret betyder helt enkelt att du som hundägare ALLTID är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte.

Det kan tyckas konstigt och märkligt att du blir ersättningsskyldig om din kopplade hund skulle råka bli påhoppad av en lös hund och hamna i slagsmål. Om din hund i en sådan situation skulle klara sig utan skador medan den lösa hunden får bitskador är du som hundägare ersättningsskyldig för veterinärvården av hundens skador.

Om din hund hamnar i slagsmål med andra hundar är du alltså alltid skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som din hund har orsakat, oavsett vilken hund som har startat slagsmålet. Dock är den andre hundägaren lika ansvarig för sin hund och måste ersätta dig för din hunds eventuella skador.

Det är viktigt att ta kontaktuppgifter på inblandade hundägare vid hundslagsmål. Det är inte alltid man upptäcker skador i stressen och tumultet efter ett hundslagsmål.

Se också till att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring. Annars kan du råka ut för att betala stora pengar för skador som din hund orsakat.
 

Lagar gällande hundhållning

Kort utdrag gällande lagar och förordningar

Lagen om tillsyn över hund
• Hund skall hållas under sådan tillsyn att den inte kan orsaka skada eller avsevärd olägenhet.

• Bitsk hund får ej vara lös utomhus (förutom inom betryggande inhägnat område dit utomstående ej ges tillträde). Detta gäller även hund som driver får.

• Hundägare ska ersätta den skada som orsakas av hund, även om hundägaren är vållande av skadan = Hundägaren har strikt ansvar.

Jaktstadgan

Under tiden 1/3-20/8 skall hund hållas under sådan tillsyn att den förhindras att löpa lös i mark där villebråd finns.
Även under annan del av året skall den hållas under sådan tillsyn att den förhindras jaga villebråd.

         Mer lagar

Inledande bestämmelse

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Omhändertagande av hundar m.m.

11 § För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den skall omhändertas.


14 § Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.
Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polismyndigheten.


Hundförbud

15 § Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund.
Vid bedömningen av om ett hundförbud bör meddelas skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott där han eller hon har använt hund som vapen eller vid upprepade tillfällen har varit föremål för föreläggande eller förbud enligt 8 § eller har haft hand om hund som har omhändertagits enligt 11 §.
Hundförbud skall inte meddelas om det är uppenbart att de omständigheter som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att upprepas.
Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.
Den som är under femton år får inte meddelas hundförbud.


Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.
 
17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden.
Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt.


Ersättning för skador orsakade av hundar

19 § En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.